Tiruvasakam1.6

     VI

திருச்சிற்றம்பலம்  6. நீத்தல் விண்ணப்பம்

Tamil  Text  from Madurai Project

 HYMN VI - neethal viNNappam (prapanja vairakkiyam)
'FORSAKE ME NOT'
Credit: Shaivam.org
Translation by G.U.Pope

 

"மாணிக்கவாசகருக்கு - காலைக் கொடுத்தார். திருநாவுக்கரசருக்கு - சூலை கொடுத்தார். திருஞானசம்பந்தருக்கு - பாலைக் கொடுத்தார். சுந்தரருக்கு - ஓலை கொடுத்தார்" என்று அழகாகச் சொல்வார் வாரியார் சுவாமிகள். Kālai-Sūlai-Pālai-Ōlai are rhymers. Siva gave these to his devotee-poets: Kāl1, Sūl2, Pāl3 and Ōlai4 (Siva applied his foot (Kāl1) [ = Grace and blessings] on Manikkavasakar, his trident (Sūl2) to Tirunavukkarasar, the milk (Pāl3) to Tiruj˝āna Sambandar and Ōlai4 to Sundarar.)
Siva scribed what Manikkavasakar dictated.

திருஉத்தரகோசமங்கையில் அருளியது- கட்டளைக் கலித்துறை)

 

This title, which forms the burthen of the poem, is given to one of the Sage's most interesting compositions. It consists of fifty quatrains, constructed in a beautiful metre (see my Second Grammar 192) which is in fact epichoriambic (as is explained in the notes to the Tamil text).

It is called AnthAthi poem. This means that it is anaphoretic, the last word of a verse is to be repeated in the beginning of each following verse, and very often striking its keynote. Hymn V is the same). This has a beautiful effect in Tamil, but the difference of Idiom often forbids translator to attempt to reproduce it in English.

The poem throughout is a genuine human cry for Divine help in the midst of a terrible struggle and is full of the most vivid emotion. It was composed, according to tradition, immediately after the wonderful cento that forms the fifth poem, and gives expression to the youthful devotee's feelings after his guru had finally departed, and the company of the 999 (?) saints who attended him had thrown themselves into the fire. He is said to have gone round the Civan shrines in the PAndiyan Kingdom, and first of all to have spent some considerable time in the ancient city of Tiru-uttara-kOcamangai, which was at one time a PAndiyan capital, situate eight miles south-west of Ramnad, where the ruins of an important Civan shrine are yet to be seen. There he suffered from the reaction naturally consequent upon the excitement produced by the wonderful events of the preceding months. He had been till now the petted, highly gifted favourite and prime minister of the PAndiyan Kingdom living in the midst of pomp and luxury, invested with almost absolute power; and was still in early manhood. He finds himself at once a Caiva mendicant, who has renounced everything subsists on alms, and must spend his days and nights in solitary meditation.

Meanwhile the circumstances in which he finds himself placed the lives of his companions, the whole environment of the temple, are not favourable to pure and high devotion. The lofty ideal is not realized here. Then, as now, the influences surrounding and emanating from the shrine itself were in many ways deteriorating. From the evidence of these verses, we conclude that there were two things from which he suffered. One of these was the allurements of the female attendants who, in bands pertained to the temple. We have noticed this elsewhere. Hindu commentators will often find mystic meanings, which are harmless, - if unfounded. Again and again in this and other poems he deplores the way in which he has been led to violate his vow. The other difficulty, often referred to was the way in which mere ceremonial acts had to be performed, affording no relief to his conscience. He thus fell into a desponding and well-nigh despairing state of mind, and sent forth this cry like that heard in the Psalter, and reiterated by the greatest Being that ever trod the pathway of this human life. Few things in literature have such a genuine ring as some of the verses in which young noble bewails his apparent desertion by his Master. Yet he never quite lost his confidence and love; and afterwards, as many of the lyrics show, exchanged for the 'spirit of heaviness the garment of praise'.

I do not think that any one can be found who will withhold his sympathy from the Sage. It may be noticed, though it is in connection with the Tamil text that the matter must be more fully discussed, that there is a great difference, as it seems to me, between the style of the first twenty stanzas (where indeed it may be conjectured that the poem originally ended) and those that follow. Notably in verses 21-50 there is only reference to Uttara-kOca-mangai, which city in verses 1-20 is a part of the perpetual refrain. These latter verses, too, are more ingenious and subtle, and are more ful of poetic fancies. Sometimes, indeed, they may seem to be even more beautiful than those that are the undoubted composition of the Sage. Their language, rhythm, and manner seem to me, however, to be different. But I readily acknowledge the difficulty that lies in the way of all merely subjective criticism, especially by a foreigner. Yet the exceedingly uncritical way in which these texts have been hitherto handled necessitates and justifies the attempt.

The writer did a great part of these translations at beautiful Lugano, not unfrequently relieving the toil by the enjoyment of an hour in the church of S. Maria degli Angoli, before the marvellous frescoes of Bernardino Luini; and could not help wishing oft times that the Tamil Sage and Seeker after God could have stood there, or haply knelt by his side. Could Manikkavacagar have traced that history of the Great Master, of His passage from Gethsemane to the glory of His heavenly dwelling place, how would he have been affected?. One wonders!. It may be that he, and the weaver of MailApUr, and the wandering sages of the NAladiyAr, and others whose legends we recall, have since, freed from the flesh, visited that spot. Certainly they know those histories now! Shall we not in regard to our poet-sage, wherever his ashes are scattered, say hopefully and tenderly, Requiescat in pace?

கடையவ னேனக் கருணையி னாற் கலந் தாண்டுகொண்ட

விடையவ னேவிட் டிடுதிகண்டாய்விறல் வேங்கையின் தோல்

உடையவ னே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கரசே

சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம் பிரான்என்னைத் தாங்கிக்கொள்ளே.    4

I. The foresaken one's petition
Me, meanest one, in mercy mingling Thou didst make Thine own,-
Lord of the Bull ! Lo, THOU'ST FORSAKEN ME! O Thou Who wear'st
Garb of fierce tiger's skin! ABIDING UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING 
Thou of the braided lock ! I fainting sink. Our Lord, uphold Thou me ! (4)

கொள்ளார் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர் கொவ்வைச்செவ்வாய்

விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண்டாய் விழுத்தொழுப்பின்

உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங் கைக்கரசே

கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டாண்டதெக் காரணமே.      

II. The crimson lips of maidens fair, in ripeness of their charms,
I press no more; yet, Lo ! THOU HAST FORSAKEN ME; though in,
Not out Thy worthy service, UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING,
I am ! Thou mad'st false me Thine, why dost Thou leave me NOW ? (8)

காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங் கரைமரமாய்

வேருறு வேனை விடுதிகண்டாய் விளங்குந்திருவார்

ஊருறை வாய்மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக் கரசே

வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை வளர்ப்பவனே.     12

III. A tree on river bank of dark eyed maiden's senses five
I rooted stand! LO, ME THOU HAST FOKSAKEN; Thou who dwell'st
In Arūr's shrine renowned; O UTTARA-KOCA MANGAI'S KING !
Half of her form, the beauteous one ! Thou FOSTERER of my life ! (12)

வளர்கின்ற நின்கருணைக்கையில் வாங்கவும் நீங்கியிப்பால்

மிளிர்கின்ற என்னை விடுதிகண்டாய் வெண்மதிக்கொழுந்தொன்று

ஒளிர்கின்ற நீள்முடி உத்தரகோசமங்கைக்கரசே

தெளிகின்ற பொன்னுமின் னும் அன்னதோற்றச் செழுஞ்சுடரே.   16

IV. Thou took'st me in Thy gracious FOSTERING hand; and then, withdrawn,
LO ! THOU'ST FORSAKEN me lost here; Thou Whose lofty crown
Bears the pale crescent moon, O UTTARA KOCA-MANGAI'S KING !
Thou radiant Beam as lightning seen 'mid sheen of GLISTENING gold! (16)

செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலின் சில் மொழியாரில் பல்நாள்

விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறி வாய் அறுகால்

உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே

வழிநின்று நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனனே.   20     

V. Like moth in GLISTENING flame, to those of gentle speech, long time
I fall a prey! LO, THOU'ST FORSAKEN ME! In Thy flower-crown
Sweet bees sip fragrant honey; UTTARA KOCA-MANGAI'S KING!
Since with ambrosia of Thy grace to feed me I REFUSED! (20)

மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே

வெறுத்து எனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி

ஒறுத்து எனை ஆண்டுகொள் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே

பொறுப்பார் அன்றே பெரியோர் சிறுநாய்கள் தம் பொய்யினையே.   24   

VI.Through ignorance I have Thy grace REFUSED; and Thou, my Gem!
Hast loathed me ! Lo, THOU'ST FORSAKEN ME ! My throng of 'deeds '
Suppress, and make me Thine, O UTTARA-KOCA MANGAI'S KING !
Will not the great-soul'd bear, though little curs are FALSE ? (24)

பொய்யவனேனைப் பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட

மெய்யவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விடம் உண்மிடற்று

மையவனே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

செய்யவனே சிவனே சிறியேன் பவம் தீர்ப்பவனே.     28

VII.FALSE me Thou mad'st Thine own, as though some worth I had; didst mend
Me, O Thou True! LO, THOU'ST FORSAKEN ME! Thy throat is black
With swallow'd poison! STATELY UTTARA-KOCA MANGAI'S KING!
O roseate One, Civan, who PUTT'ST AWAY my mortal pains ! (28)

தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின்சீர் அருள் என்கொல்என்று

வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ

ஆர்க்கின்ற தார்விடை உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே.   32

VIII. What is Thy way of glorious grace that PUTS AWAY my sin ?
I ask with awe; THOU'ST LEFT ME, UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING;
Before whose jubilant Bull flower-crown'd foes fearing fled !
The senses 'five' and fear in ways DIVERSE draw guilty me! (32)

இருதலைக்கொள்ளியன் உள்எறும்பு ஒத்து நினைப்பிரிந்த

விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூவுலகுக்கு

ஒருதலைவா மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

பொருதரு மூவிலைவேல் வலன் ஏந்திப் பொலிபவனே.    36

IX. Like ant on firebrand lit at DIVERSE ends, sever'd from Thee,
Distraught, Lo! ME THOU HAST FORSAKEN, Thou the only Lord
Of the vast triple world, strong UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING!
Whose BRIGHT right hand uplifts the warrior's triple-headed spear ! (36)

பொலிகின்ற நின்தாள் புகுதப் பெற்று ஆக்கையைப் போக்கப் பெற்று

மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அளிதேர் விளிரி

ஒலிகின்ற பூம்பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

வலி நின்ற திண்சிலையால் எரித்தாய் புரம் மாறுபட்டே.    40

X. I gained access to Thy BRIGHT Feet, freed from this mortal frame!
Yet me who pine, THOU'ST LEFT; O UTTARA-KOCA MANGAI'S KING,
Around Whose beauteous flowery groves the swarms of beetles hum;
Thou Who with bow of might didst burn the city of, Thy FOES ! (40)

மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான்உன்மணி மலர்த்தாள்

வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே

ஊறும் மட்டே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே.   44

XI. MY FOES, 'the five' deceived me; from Thy jewelled flower-like Feet
I parted; LO! THOU HAST FORSAKEN ME! Thou honey of
My sinful soul ! O UTTARA-KOCA MANGAI'S KING!
O WORTH, Whose golden form gleams 'neath the hallowed ash! (44)

நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ள யான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு

விடும் தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ

அடும்தகை வேல்வல்ல உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

கடும் தகையேன் உண்ணும் தெள்நீர் அமுதப் பெருங்கடலே.   48

XII. O WORTHY ONE, Thou mad'st me Thine; by senses ' five ' deceived,
I worthless left Thee! UTTARA-KOCA MANGAI'S KING! And Thou
Hast left me! Thou Whose mighty javelin slays Thy trembling foes;
Great SEA of clear Ambrosia given for worthless me to taste! (48)

கடலினுள் நாய் நக்கி அங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம்

விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார்

உடல் இலமே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என்மது வெள்ளமே.    52

XIII. As dog laps water from the lake, my soul Thy mercy's SEA
Quits not; me THOU'ST FORSAKEN, UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING;
Who dost as in a home abide in those who leave Thee not,
Wine of the palm ! Ambrosia! Gem! My FLOOD of bliss! (52)

வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்றுத் துன்பத்து இன்றும்

விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார்

உள்ளத்து உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

கள்ளத்து உளேற்கு அருளாய் களியாத களி எனக்கே.     56

XIV. Like one whose tongue amid the FLOOD is parched I gain'd Thy grace,
Yet sorrow springs; ME THOU'ST FORSAKEN; UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING;
Who ever dwellest in Thy servants' hearts that Thee desire!
To me in guile immersed grant grace! My joy is JOYLESS all! (56)

களிவந்த சிந்தையோடு உன் கழல் கண்டும் கலந்தருள

வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய்ச் சுடருக்கு எல்லாம்

ஒளிவந்த பூம்கழல் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

அளிவந்த எந்தைபிரான் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே.     60

XV. With JOYOUS thought I saw Thy Foot, drew near, and gained Thy grace;
Yet am not free! ME THOU'ST FORSAKEN, UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING,
Whose flowery jewell'd Foot is Light of all true lights that gleam!
Father accessible! Lord, Who didst make me all Thine own! (60)

என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன்

மின்னை ஒப்பாய் விட்டிடுதி கண்டாய் உவமிக்கின் மெய்யே

உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே.  64      

XVI. I wandered weary, none to say 'Fear not!' Like lightning's flash
Behold, THOU HAST FORSAKEN ME! Thou Truth beyond compare;
Great UTTARA-KOCA-MANGAI'S KING, that like Thyself abides:
Like Mother Thou, like Father Thou, my soul's most precious WEALTH! (64)

பொருளே தமியேன் புகல் இடமே நின் புகழ் இகழ்வார்

வெருளே எனை விட்டிடுதி கண்டாய் மெய்ம்மையார் விழுங்கும்

அருளே அணி பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

இருளே வெளியே இகம் பரம் ஆகி இருந்தவனே.        68

XVII. O WEALTH! Sole Refuge of my lonely heart! By those who spurn
Thy glories fear'd! Lo, THOU'ST FORSAKEN ME; O Grace by eager heart
And true enjoyed; THOU KING OF UTTARA-KOCA MANGAI'S SHRINE,
With fair groves girt! Darkness and light, this world and that, Thou art! (68)

இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால்

விருந்தினனேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதாய்

அருந்தினனே மன்னும் உத்திரகோச மங்கைக்கு அரசே

மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினர்க்கே.     72

XVIII. 'Be with me! Govern, use, sell, pledge me,' thus I cried,
Yet me, erewhile Thy guest, THOU HAST FORSAKEN, Who didst drink
The poison as ambrosia; UTTARA KOCA-MANGAI'S KING!
Thou healing Balm for those bowed down by 'changeful birth's' disease! (72)

மடங்கஎன் வல்வினைக் காட்டை நின்மன் அருள் தீக் கொளுவும்

விடங்க என்தன்னை விடுதிகண்டாய் என் பிறவியை வேர்

ஒடுங்களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

கொடும் கரிக்குன்று உரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக் கொம்பினையே.   76   

XIX. Fire of Thy 'biding grace my sins' thick springing wood burns up,
Vidangan! THOU'ST FORSAKEN ME; O UTTAR-KOCA-MANGAI'S KING;
Who dost destroy the root of human 'birth,' and make me Thine;
The hill-like elephant didst flay, and fright the Vanji-BOUGH! (76)

கொம்பர் இல்லாக் கொடிபோல அலமந்தனன் கோமளமே

வெம்புகின்றேனை விடுதிகண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா

உம்பர் உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே

அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பு ஆனவனே.     80   

XX. Like climbing plant with no-supporting BOUGH, I wavering hung!
Lo, Tender One, me-tremblulg THOU'ST FORSAKEN; Thou Who dwell'st
Where heavenly ones come not; strong UTTARA-KOCA-MANGAl'S KING;
Thou Who art Ether, Earth, and Fire, and Wind, and watery FLOOD! (80)

ஆனைவெம் போரில் குறும் தூறு எனப்புலனால் அலைப்புண்

டேனை எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்துத்

தேனையும் பாலையும் கன்னலையும் அமுத்தையும் ஒத்து

ஊனையும் என்பினையும் உருக்காநின்ற ஒண்மையனே.    84

XXI. Like little shrubs where elephants contend, by senses five
I've been sore vexed; lo, THOU, my Father, HAST FORSAKEN ME!
To sinful me commingled honey, milk, sweet cane, ambrosia,
LIGHT of my soul, thrilling my flesh and inmost frame,-Thou art! (84)

ஒண்மையனே திருநீற்றை உத்தூளித்து ஒளி மிளிரும்

வெண்மையனே விட்டிடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு

அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அறிதற்கு அரிதாம்

பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப் பெற்றியனே.  88

XXII. The LIGHT Thou art: the White One, gleaming bright. with sacred ash
Besmeared. Lo! THOU'ST FORSAKEN ME; Thou to Thy servants true
Art near; from others ever distant; hard to know; 
The Feminine, the ancient Male, the neutral One art Thou! (88)

பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கிச் சுருக்கும் அன்பின்

வெற்று அடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன்

மற்று அடியேன் தன்னைத் தாங்குநர் இல்லை என்வாழ்முதலே

உற்று அடியேன் மிகத் தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே.    92

XXIII. The form Thou gav'st I wore, in faults abounding, scant of love,.
Me, worthless slave, THOU HAST FORSAKEN, see! But, if Thou leave,
I perish; none but Thee upholds Thy slave; Source of my being's bliss;
This clear perception hath Thy servant gained, Indwelling Lord! (92)

உள்ளவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி

வெள்ளன் அலேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மாத்தடக்கைப்

பொள்ளல் நல் வேழத்து விரியாய் புலன் நின் கண் போதல் ஒட்டா

மெள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பு எனவே.   96    

XXIV. Things true abiding, folly-stirred, for vanities I burn'd;
And THOU'ST FORSAKEN ME; Thou Who as robe dost wear the hide
Of fiery mighty-handed elephant!-I joys of sense
Seeking gain not, like ANTS that noiseless round the oil-jar swarm. (96)

எறும்பிடை நாங்கூழ் எனப்புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த

வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க

உறும் கடிப்போது அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர்

பெறும் பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே.   100

XXV. Like worm in midst of ANTS, by senses gnawed and troubled sore,
Me, utterly alone, Lo! THOU'ST FORSAKEN; Thou Whom fiery death obeyed;
Whose fragrant flowery Foot the heavenly ones attain, and they
Who know; O MIGHTY One, Who from Thy servants partest not! (100)

பெருநீர் அறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினைப் பிரிந்த

வெருநீர் மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி

வரும்நீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளைக்

குருநீர் மதிபொதியும் சடை வானக் கொழு மணியே.    104

XXVI. 'When the GREAT waters fail, the little fishes faint; ' so reft of Thee
I quake. Lo! THOU'ST FORSAKEN ME! The moon's white crescent borne
On Ganga's wave, like little skiff on mountain stream,
Is hidden in Thy braided locks, O CHOICEST GEM of heaven! (104)

கொழுமணியேர் நகை யார்கொங்கைக் குன்றிடைச் சென்றுகுன்றி

விழுமடி யேனை விடுதிகண்டாய் மெய்ம் முழுதுங்கம்பித்து

அழுமடி யாரிடை யார்த்துவைத் தாட்கொண் டருளியென்னைக்

கழுமணி யேயினனுங் காட்டுகண்டாய் நின் புலன்கழலே.  108

XXVII. CHOICE GEMS they wore, those softly smiling maids; I failed, I fell.
Lo! THOU'ST FORSAKEN ME! Thou gav'st me place 'mid Saints who wept,
Their beings fill'd with rapturous joys; in grace didst make me Thine!-
Show me Thy Feet, even yet to SENSE revealed, O spotless Gem! (108)

புலன்கள் திகைப்பிக்க யானுந் திகைத்திங்கொர் பொய்ந்நெறிக்கே

விலங்குகின் றேனை விடுதிகண்டாய் விண்ணும் மண்ணுமெல்லாய்

கலங்குமுந் நீர்நஞ் சமுதுசெய் தாய்க்கு கருணாகரனே

துலங்குகின்றேனடி யேனுடையாயென் தொழுகுலமே.   112

XXVIII. While SENSES made me quake, I trembling swerved to falsehood's way.
Lo! THOU'ST FORSAKEN ME! While heaven and earth the poison feared
From out the mighty sea, Thou madest it ambrosia; Home of grace!
Thy servant I, O Master, stand distraught; sole Worship of my heart! (112)

குலங்களைந் தாய்களைந் தாய்என்னைக் குற்றங்கொற் றச்சிலையாம்

விலங்கலெந் தாய்விட் டிடுதிகண்டாய்பொன்னின் மின்னுகொன்றை

அலங்கலந் தாமரை மேனியிப் பாவொப்பி லாதவனே

மலங்களைத் தாற்கழல் வன்தயிரிற்பொரு மத்துறவே.   116     

XXIX. Thyself from every fetter free, Thou freed'st me from all fault, O Sire,
Whose bow victorious is the mighty mount! Lo, THOU'ST FORSAKEN ME!
Thy lotus-form the cassia's gold wreath wears; O matchless One!
By fivefold-evil am I stirred like milk by CHURNING STAFF. (116)

மத்தறு தண்தயி ரிற்புலன் தீக்கது வக்கலங்கி

வித்தறு வேனை விடுதிகண்டாய் வெண்டலையிலைச்சிக்

கொத்தறு போது மிலைந்து குடர்நெடு மாலைசுற்றித்

தத்தறு நீறுட னாரச் செஞ்சாந்தணி சச்சையனே.      120

XXX. The senses' fire burns fierce; I'm stirr'd as the cool curds by CHURNING'STAFF,
Lo! ME THOU HAST FORSAKEN I Thou Who wear'st chaplet of skulls
And clustering wreaths of flowers, and the long entrails' twine; and dost Thyself
Adorn with ashes, and sweet sandal-paste, O ESSENCE PURE! (120)

சச்சையனே மிக்க தண்புனல் விண்கால் நிலம்நெருப்பாம்

விச்சையனே விட்டிடுதிகண்டாய் வெளியாய் கரியாய்

பச்சையனே செய்ய மேனியனெ யொண்பட அரவக்

கச்சையனே கடந்தாய்தடந்தாள அடற்கரியே.      124

XXXI. Thou art with all! - but me!
PURE ESSENCE Multiform, Who art cool flood, sky, wind, earth, fire;
THOU HAST FORSAKEN ME! White, black, and azure art Thou seen!
Roseate Thy form! Thy girdle is the glistening hooded snake!
O WARRIOR ELEPHANT, with dripping brow and mighty foot! (124)

அடற்கரி போல்ஐம்புலன்களுக்கஞ்சி அழிந்த என்னை

விடற்கரியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டர்கல்லால்

தொடற்கரியாய் சுடர் மாமணியே கடு தீச்சுழலக்

கடற்கரி தாயெழு நஞ்சமு தாக்குங் கறைக்கண்டனே.  128

XXXII. Sensuality was my bane.
Those WARRING ELEPHANTS, the senses five, I feared,-was lost.
THOU HAST FORSAKEN ME, Thou, hard to leave,-hard to attain,
Save by Thy worthy saints, bright Gem! While fierce fire raged,
Poison hard won from out the sea, Thou mad'st Thy food, O Azure-throat! (128)

கண்டது செய்து கருணைமட்டுப்பரு கிக்களித்து

மிண்டுகின்றேனை விடுதிகண்டாய் நின் விரைமலர்த்தாள்

பண்டுதந்தாற்போற் பணித்துப் பணிசெயக் கூவித்தென்னைக்

கொண்டெனெந் தாய்களை யாய் களையாய குதுகுதுப்பே.   132

XXXIII. Pardon my waywardness!
That I wished to do I did,-wine of Thy grace I drank,-rejoiced;-
Then swerved! THOU HAST FORSAKEN ME! Thy fragrant flowery Foot,
As in the days of old Thou gav'st, command and bid me serve!
Take me, my Father! O remove this wayward FOND DESIRE! (132)

குதுகுதுப்பின்றி றென்குறிப்பேசெய்து நின்குறிப்பில்

விதுவிதுப் பேனை விடுதிகண்டாய்விரை யார்ந்தினிய

மதுமதுப் போன்றென்னை வாழைப்பழத்தின் மனங்கனிவித்து

எதிர்வதெப் போது பயில்வி கயிலைப் பரம்பரனே.     136

XXXIV. I was fickle and self-witted
Sitirred by no strong DESIRE I did my will, nor clung to Thine!
And, lo! THOU HAST FORSAKEN ME! When wilt Thou yet as wine
Of joy meet me, and all my mind with fragrant sweetness fill,
As of the plantain fruit,-TRANSCENDENT LORD of Kailai's hill ? (136)

பரம்பரனே நின்பழஅடி யாரொடும் என்படிறு

விரும்பரனே விட்டிடுதி கண்டாய்மென் முயற்கறையின்

அரும்பர நேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவியை வாயரவம்

பொரும்பெரு மான்வினை யேன்மனம் அஞ்சிப் பொதும்புறவே. 140

XXXV. I am, though faulty, Thine!
TRANSCENDENT LORD, with Thine own ancient saints, me faulty one
Thou didst desire! O Aran, yet LO! THOU'ST FORSAKEN ME!-
Thou didst me place near Thee, like the hare spots thou wear'st,-
O mighty Warrior 'gainst birth's five-mouth'd snake, my soul would shun! (140)

பொதும்புறு தீப்போற் புகைந்தெரியப்புலன் தீக்கதுவ

வெதும்புறுவேனை விடுதி கண்டாய் விரை யார் நறவம்

ததும்புமந் தாரத்தில் தாரம் பயின்றுமந் தம்முரல்வண்டு

அதும்புங் கொழுந்தேன் அவிர்சடை வானத் தடலரைசே.  144

XXXVI. Quench sensual fires.
Like flames in forest glade sense-fires with smoky glare burn fierce!
I burn! LO, THOU'ST FORSAKEN ME! O conquering King of heaven,
The garlands on Whose braided lock drip honey, while the bees
Hum softly 'mid MandAra buds, whence fragrant sweetness breathes. (144)

அரைசே அறியாச் சிறியேன் பிழைக்கஞ்ச லென்னினல்லால்

விரைசேர் முடியாய் விடுதிகண்டாய் வெண் ணகைக்கருங்கண்

திரைசேர் மடந்தை மணந்த திருப்பொற் பதப்புயங்கா

வரைசேர்ந் தடர்ந்தென்ன வல்வினை தான் வந் தடர்வனவே.  148

XXXVII. Is there no pity?
O King, to me poor ignorant, 'Fear not for faults,' Thou didst
Not say, but HAST FORSAKEN ME, O Thou with fragrance crowned!
Spouse of the sea-born maid with sparkling gems and jet-black eyes!
Bhuyangan! Golden Foot! My 'deeds' PRESS round like clustering hills. (148)

அடர்புலனால் நிற் பிரிந்தஞ்சி அஞ்சொல் நல்லாரவர்தம்

விடர்விட லேனை விடுதிகண்டாய் விரிந் தேயெரியுஞ்

சுடரனை யாய் சுடு காட்டரசே தொழும் பர்க்கமுதே

தொடர்வரி யாம் தமியேன் தனி நீக்குந் தனித்துணையே.  152     

XXXVIII. I have erred through weakness.
By senses PRESSED, fearing I left Thee, weak to quit the charms
Of sweet-voiced maids. Lo! THOU'ST FORSAKEN ME! Thou radiant Beam
King of the burning ground; Ambrosia to Thy worshippers;
Hard to be gained; sole HELP, removing loneliness of lonely me! (152)

தனித்துணை நீநிற்க யான் தருக்கித்தலை யால் நடந்த

வினைத்துணை யேனை விடுதிகண்டாய் வினை யேனுடைய

மனத்துணை யேஎன்தன் வாழ்முதலே எனக் கெய்ப்பில்வைப்பே

தினைத்துணை யேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே.  156

XXXIX. Help me in this conflict with flesh.
SOLE HELP, whilst Thou wert there I wandered wanton,-'deeds' my help!
THOU HAST FORSAKEN ME, Thou Helper of my guilty soul;
Thou Source of all my beings bliss; Treasure that never fails!
No whit bear I this grievous body's mighty NET! (156)

வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையிற்பட்டு

மிலைத்தலைந் தேனை விடுதிகண்டாய் வெண்மதியின் ஒற்றைக்

கலைத்தலை யாய் கருணாகரனே கயிலாய மென்னும்

மலைத்தலை வாமலை யாம்மணவாள என் வாழ்முதலே.     160

XL. The pain of sensuality.
Caught by those eyes whose timid glance is like fawn's in the NET,
'Wildered I grieved. Lo! THOU'ST FORSAKEN ME! Thou on Whose head
The pale moon's crescent thin is seen! Ocean of grace! Thou Lord
Of Kailai's hill! Spouse of the mountain Maid! Source Of my being's joy! (160)

முதலைச் செவ் வாய்ச்சியர் வேட்கைவெந்நீரிற் கடிப் பமூழ்கி

விதலைச் செய்வேனை விடுதிகண்டாய் விடக் கூன்மிடைந்த

சிதலைச் செய்காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ

திதலைச் செய்பூண்முலை மங்கைபங்கா என்சிவகதியே.      164

XLI. Woe is me, in this vile fleshy prison.
In the hot flood of lust for those of ruddy lips, like crocodiles,-
I eager plunged. Lo! THOU'ST FORSAKEN ME! This body foul,
Ant-eaten, I endure not; Civan, list to my complaint!
Thou Bridegroom of the beauteous Bride; my joyous Goal of bliss! (164)

கதியடி யேற்குன் கழல்தற்தருளவும் ஊன்கழியா

விதியடி யேனை விடுதிகண்டாய் வெண்தலைமுழையிற்

பதியுடை வாளரப் பார்த்திறை பைத்துச் சுருங்க அஞ்சி

மதிநெடு நீரிற் குளித்தொளிக் குஞ்சடை மன்னவனே.   168

XLII. Grace once given, now withdrawn.
Thou gav'st indeed to me in grace to gain my goal, Thy Feet;-
Yet THOU'ST FORSAKEN ME, not fated to shake off this flesh!
The moon beheld the serpent bright in skull-cave hid, and feared;-
Then plunging hid his swelling crest within Thy braided lock, O KING! (168)

மன்னவனே யொன்று மாற்றியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி

மின்னவனே விட்டிடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமெய்ந்நூல்

சொன்னவனே சொற் கழிந்தவனே கழியாத் தொழும்பர்

முன்னவனே பின்னும் ஆனவனேயிம் முழுதையுமே.   172

XLIII. I adore Thee, though forlorn.
O KING, to wretched me, who know not any path, the Light
Of joy! THOU HAST FORSAKEN ME!-Thou the true VEdic Lord
To me didst speak, Who passed speech! To steadfast worshippers,
Thou art the First, the Last too,-Thou this universal Whole!(172)

முழுதயில் வேற்கண்ணியரென்னும் மூரித் தழல்முழுதும்

விழுதனை யேனை விடுதிகண்டாய் நின்வெறி மலர்த்தாள்

தொழுதுசெல்வான்நல்தொழும்பரிற் கூட்டிடு சோத்தெம்பிரான்

பழுதுசெய்வேனை விடேலுடையாய் உண்னைப் பாடுவனே.  176

XLIV. Tormented by lust.
Like oil was I poured in fierce fire of glancing dartlike eyes,-
LO! THOU'ST FORSAKEN ME! Whose word erst joined me to Thy saints,
Who ever worship at Thy fragrant flowery Feet; my Lord!
My Master, faulty though I am, forsake me not! Thee will I SING. (176)

பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணிநீயொளித் தாய்க்குப்பச்சூன்

வீடிற்றிலேனை விடுதிகண்டாய் வியற் தாங்கலறித்

தேடிற்றிலேன் சிவனெவ்விடத்தான்எவர் கண்டனரென்று

ஓடிற்றிலேன் கிடந்துள்ளுருகேன் நின்றுழைத்தனனே.   180

XLV. Spiritual desertion
I SANG Thee not, nor worshipped Thee, O hidden Gem,-nor left this flesh.
LO! THOU'ST FORSAKEN ME! All wonderment I wept, yet sought Thee not,
Nor, 'Where is Civan,' 'Who hath seen Him?' did I haste to ask.
I lay supine, my soul no raptures knew;-I suffered sore! (180)

உழைதரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத்து ஈயினொப்பாய்

விழைதரு வேனை விடுதிகண்டாய் விடின் வேலைநஞ்சுண்

மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன்

பழைதரு மாபரனேன்றென் றறைவன் பழிப்பினையே.     184

XLVI. Still will I adore the mysteries of Thy nature.
Like fly in jack-fruit caught, I fell a prey to fawn-eyed maids!
LO! THOU'ST FORSAKEN ME! But if Thou leave, I'll utter loud reproach!
I'll call Thee 'Black-throat,' 'Who ate poison from the sea,' 'The Unqualified,'
'The man,' 'Crowned with the waning moon,' 'The mighty God gone wrong.' (184)

பழிப்பில்நின் பாதப் பழந்தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து

விழித்திருந் தேனை விடுதிகண்டாய் வெண்மணிப்பணிலம்

கொழித்துமந்தார மந்தாகினி நுந்தும்பந் தப்பெருமை

தழிச்சிறை நீரிற் பிறைக்கலஞ் சேர் தரு தாரவனே.    188

XLVII. Various wanderings.
The ancient worship of Thy blameless Feet I gained; then fell;
Reviled Thee; woke once more; and, LO! THOU HAST FORSAKEN ME!
Greatness, that heavenly Ganga stirs to shed bright gems and pearls!
Thy WREATH'S the crescent in the water seen, caught in Thy braided lock! (188)

தாரகை போலும் தலைத்தலை மாலைத் தழலரப்பூண்

வீரஎன் தன்னை விடுதிகண்டாய் விடிலென்னைமிக்கார்

ஆரடி யானென்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கரசின்

சீரடி யாரடி யானென்று நின்னைச் சிரிப்பிப்பனே.    192

XLVIII. I will boast Thy name.
Hero, Who wear'st the fiery snake-WREATH on Thy starlike head!
Lo I THOU'ST FORSAKEN ME; But if Thou leave when others ask
'Whose servant Thou ?' 'Slave of the glorious slaves
Of Uttara-kOca-mangai's King,' I'll name myself, and cause them SMILE at Thee. (192)

சிரிப்பிப்பின் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும் ஈசற் கென்று

விரப்பிப்ப னென்னை விடுதிகண்டாய் விடின் வெங்கரியின்

உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ்சூண்பிச்சன் ஊர்ச்சுடுகாட்டு

எரிப்பிச்சன் என்னையும்ஆளுடைப் பிச்சனென் றேசுவனே.    196

XLIX. Ever praising.
I'll make them SMILE, unfolding faults and service to the Lord!
Lo! THOU'ST FORSAKEN ME; but if Thou leave, I shall ABUSE Thee sore!
'Madman, clad in wild elephant's skin;' 'Madman, with hide for his garb
'Madman, that ate the poison;' 'Madman of the burning-ground-fire
'Madman, that chose even me for His own!' (196)

ஏசினும் யானுன்னை யேத்தினும் என்பிழைக்கே குழைந்து

வேசறு வேனை விடுதிகண்டாய் செம்பவள வெற்பின்

தேகடை யாயென்னை ஆளுடையாய் சிற் றுயிர்க் கிரங்கிக்

காய்சின ஆலமுண்டாய் அமுதுண்ணக் கடையவனே.    200   

L. ABUSING Thee or praising,-crushed by sin, and grieved am I!
LO! THOU'ST FORSAKEN ME, Thou Brightness on red coral hill!
Thou madst me Thine; didst fiery poison eat, pitying poor souls,
That I might Thine ambrosia taste,-I, meanest one! (200)